Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Ακολουθία Ακαθίστου Ύμνου 2014Παρασκευή 4 Απριλίου 2014
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

Ο Θεός μας αξίωσε και εφέτος να σταθούμε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας και να προσευχηθούμε να μας προστατεύει πάντα και να μας δίνει δύναμη και αντοχή σε κάθε μας βήμα. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος την Παρασκευή της Ε΄ εβδομάδας των Νηστειών τελέστηκε η ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Σγουροκεφάλι. Πολλοί πιστοί προσήλθαν στο Ναό να προσκυνήσουν  την Χάρη Της και να ακούσουν το υπέροχο και υπέρλαμπρό αριστούργημα της Βυζαντινής Υμνογραφίας τον λεγόμενο Ακάθιστο Ύμνο. Ας είμαστε όλοι καλά και να αξιωθούμε και πάλι του χρόνου να υμνήσουμε την Θεοτόκο και Μητέρα του Φωτός.

Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ'
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε· Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸκράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.

Ὁ Οἶκος
Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ, σωματούμενόν σε θεωρῶν Κύριε, ἐξίστατο καὶ ἵστατο, κραυγάζων πρὸς αὐτὴν τοιαῦτα.
·        Χαῖρε, δι' ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει, χαῖρε, δι' ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει.
·        Χαῖρε, τοῦ πεσόντος , Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις, χαῖρε τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις.
·        Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς, χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ Ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς.
·        Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα, χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα.
·        Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν Ἥλιον, χαῖρε, γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως.
·        Χαῖρε, δι' ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις, χαῖρε, δι' ἧς βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης.
·        Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: