Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Πασχαλινή Εγκύκλιος Σεβ. Αρχιεπισκόπου ΚρήτηςΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ


 Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 3ῃ Ἀπριλίου 2014


Πρός                                                                             
Τό Πλήρωμα
τς ερς ρχιεπισκοπς Κρήτης


″...Ἐκ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν, Χριστός ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασε...″

                                                                   
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας,

                            Εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἑορτάζομεν πάντοτε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Τήν αἰώνια αὐτήν Ἑορτήν, ἡ ὁποία δέν ἔχει τέλος. Ἑορτάζομε τήν μοναδικήν αὐτήν Ἑορτή καί ἐφέτος. Σήμερον. Τό Πάσχα μας. Τήν ζωή καί τήν χαράν ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὅλου τοῦ ἀνθρώπινου γένους.
Ποιό εἶναι ὅμως τό βαθύ νόημα καί τό μήνυμα τῆς Ἑορτῆς αὐτῆς; Ποιά εἶναι ἡ χαρά καί ἡ ἀγαλλίαση αὐτῆς τῆς πανανθρώπινης Ἑορτῆς; Τί ἔχομε νά προβάλωμε, νά γιορτάσωμε καί νά χαροῦμεν ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, στήν σημερινή Ἑορτήν τοῦ Πάσχα;
Αὐτό τό νόημα, τό μήνυμα, τήν χαρά καί τήν αἰσιοδοξία προσφέρομε σήμερα σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους μας, ὅλους ἐσᾶς, ἀδελφοί μου, ὡς Ἐκκλησία καί ὡς Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
                                    Τό αἰώνιο, τό ἀξεπέραστο καί τό πανευφρόσυνον ἀναστάσιμο μήνυμα τῆς σημερινῆς Ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως, ἐκφράζεται καί μεταδίδεται σ᾿ ἐμᾶς μέ τά λόγια τοῦ Ἀναστάσιμου ὕμνου τῆς Ἐκκλησίας μας, στόν ὁποῖον ἀναφερθήκαμε.
Σύμφωνα μέ τόν ὕμνον αὐτόν, τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Χριστός ὁ Ἀναστημένος, διεβίβασε, μᾶς ἐπέρασε, μᾶς ἔφερεν ἀπό τόν θάνατον πρός τήν ζωή καί ἀπό τήν γῆ πρός τόν οὐρανόν, ὅλους ἐμᾶς, χωρίς ἐξαιρέσεις, διακρίσεις, δισταγμούς καί ὅρους. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς, τοῦ Θεοῦ τά παιδιά, οἱ δικές Του εἰκόνες, ἔχομε τήν δυνατότητα καί τήν εὐλογία τοῦ Δημιουργοῦ καί Πατέρα μας, νά φύγωμε ἀπό τόν θάνατο, τίς συνθῆκες, τίς καταστάσεις, τά συμπτώματά του, τό κλῖμα καί τό πνεῦμα του καί νά πορευθοῦμε, νά πορευώμαστε πάντοτε, ὅσον ζοῦμε καί ὅσον ὑπάρχομε ″πρός τήν ζωή″, τήν ἐλπίδα, τήν χαρά, τήν αἰσιοδοξία, τήν δύναμη, τά ὁράματα, τήν ζωή, ἡ ὁποία εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ αἰώνιο καί ὄχι προσωρινόν, νά πορευθοῦμε καί νά πορευώμαστε πάντοτε ὅλοι μας πρός τήν ζωήν.
Ποιά ζωήν ὅμως; Τῆς δουλείας, τοῦ πόνου καί τῆς ἀπαισιοδοξίας, χωρίς χαρά καί μέλλον καί ἐλευθερία; Μιά ζωή τῆς ὑπερκαταναλώσεως, τῶν ἀπολαύσεων, νά ζοῦμε γιά νά κάνωμε καί νά ἔχωμεν ὅ,τι θέλομε καί ὅπως θέλομεν, ὅ,τι μᾶς ἀρέσει καί ὅπως μᾶς εὐχαριστεῖ;
Σαφῶς  ὄχι.
Μιλοῦμε γιά μιά ζωή ἀπό τήν γῆν ″πρός τόν οὐρανόν″. Μιά ζωή μέ μέλλον οὐράνιο καί αἰώνιο. Μέ ἐλπίδα καί προσδοκία, μέ ἐκπλήξεις,  πέραν καί μακρυά ἀπό τήν μονοτονία, τήν ἰσοπέδωση, τήν ἐκμετάλλευση, τήν ἀβεβαιότητα, ὅπως τά ζοῦμε σήμερα.
Ἀπό τόν θάνατο πρός τήν ζωή καί ἀπό τήν γῆ πρός τόν οὐρανόν. Ζωή καί οὐρανός προσφέρονται εἰς ἐμᾶς σήμερα, στήν μεγάλην αὐτήν Ἑορτήν, τό Πάσχα μας. Αὐτά τά μεγάλα δῶρα, ἡ ζωή, ὁ οὐρανός, δίδονται εἰς ἐμᾶς, ἐδῶ καί τώρα, ἀπό τόν Ἀναστημένο Χριστόν καί εἴμαστε ἐλεύθεροι νά δοῦμε τά δῶρα αὐτά, νά τά προσλάβωμε καί νά τά παραλάβωμεν ἐλεύθερα, μέ τήν προσωπική θέλησή μας, ἐάν τό θελήσωμεν, ἐάν τό προτιμήσωμε, χωρίς κανέναν ἐξαναγκασμό καί καμία πίεση καί καταπίεση.
Ὁ Χριστός μᾶς διεβίβασεν ἀπό τόν θάνατον εἰς τήν ζωή καί ἀπό τήν γῆν εἰς τόν οὐρανόν.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
                                   Μέ αὐτά τά δεδομένα, μέ αὐτό τό ἐλπιδοφόρον μήνυμα τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας, τήν ὁποίαν ἑορτάζομε σήμερα, ἀνοίγεται μπροστά μας καί προσφέρεται μιά νέα πραγματικότητα στόν σημερινόν κόσμον, σέ ὅλους ἐμᾶς στόν καθένα μας προσωπικῶς.
Νέοι ὁρίζοντες καί νέες δυνατότητες. Μιά ζωή μέ σιγουριά καί βεβαιότητα, ἡ ἀναστάσιμη ζωή, τήν ὁποίαν μποροῦμε νά χαιρώμαστε χωρίς ἀγωνίες, φόβους καί ἀβεβαιότητες. Μιά ζωή μέ νόημα καί ὀμορφιά. Μιά ἄλλη νέα, αἰώνια, ζωή, μέ φῶς ὄχι σκοτάδι, μέ ἀλήθεια, ὄχι ψέμματα, ψευδαισθήσεις καί ψευδαπάτες.
Αὐτή τήν ζωή προσφέρει εἰς τόν κόσμον ὅλον ὁ Χριστός ὁ Ἀναστημένος, σήμερα, εἰς τήν μεγάλη αὐτήν Πασχαλινήν Ἑορτήν μας. Δέν ἔχει σχέση ἡ σημερινή Λαμπρή Γιορτή μέ χρήματα, κεφάλαια, οἰκονομικές κρίσεις, κατακρίσεις, ἐκμεταλλεύσεις, κλοπές, διαρρήξεις. Μιά ζωή μέ ἐλευθερία καί ὁρίζοντες ἀνοικτούς καί αἰώνιους. Ἡ ζωή αὐτή δέν ἀγοράζεται, δέν πωλεῖται, ἀλλά δωρίζεται καί προσφέρεται σέ κάθε ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος θέλει καί εἶναι ἕτοιμος καί πρόθυμος νά φύγει ἀπό τήν φυλακή καί τά δεσμά τοῦ κόσμου εἰς τόν ὁποῖον ζοῦμε, τόν ὁποῖον παραμορφώνομε, ἀλλάζομε καί μολύνομε μέ τόσους τρόπους ἀπαράδεκτους καί τρομοκρατικούς.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
                                      Μέσα στήν πραγματικότητα τήν ὁποία σήμερα ζοῦμε καί μπροστά στό δῶρο τῆς ζωῆς καί τοῦ οὐρανοῦ, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ δώρου τῆς Ἀναστάσιμης ζωῆς, παρακαλοῦμε πατρικῶς καί προτρέπομε, νά θελήσωμε μόνοι μας, ἐλεύθερα νά ξεκινήσωμεν ἀπό σήμερα, τήν μεγάλην αὐτήν Ἑορτή, νά ἀνοιχθοῦμε σ᾿ αὐτήν τήν νέα πραγματικότητα καί τήν δυνατότητα. Νά δοῦμε καί νά ζήσωμε τήν ζωή μας μέ τρόπο διαφορετικό ἀπό τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο τήν ζήσαμε τά τελευταῑα χρόνια καί πολλοί θέλουν νά τή ζοῦν δυστυχῶς καί σήμερα.
Μέ χαρά καί αἰσιοδοξία, μέ ἐλευθερία καί δύναμη, μέ ἐμπιστοσύνη, πρῶτα εἰς τόν Δημιουργό καί Πατέρα μας καί μετά εἰς τό ἑαυτόν μας.
Νά ἀλλάξωμε νοοτροπία, πορεία καί δρόμο, νά ἔλθει στό πρόσωπο καί τήν ζωή μας τό γέλιο, τό χαμόγελο, ἡ  χαρά, ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ δύναμη καί ἡ ἐλπίδα, χωρίς ἀπελπισίες, χωρίς ἀπογοητεύσεις καί ἀπαισιοδοξίες.
          Καλούμαστε ὅλοι μας οἱ σημερινοί ἄνθρωποι, μικροί καί μεγάλοι στήν ἡλικία, ἄνδρες καί γυναῖκες, πλούσιοι καί φτωχοί, ὑγιεῖς καί ἀσθενεῖς, κάτοικοι τῆς Πόλεως, τῶν κωμοπόλεων καί τῶν χωριῶν μας, ὁποιουδήποτε ἐπαγγέλματος, νά ἀνακαλύψωμε καί νά ζήσωμε τήν νέα αὐτήν ἀναστάσιμη ζωή μας, παρά τά βάσανα, τίς δυσκολίες καί τίς ταλαιπωρίες μας, νά βροῦμε τόν ἑαυτόν μας καί τήν ἀληθινή ζωή μας, τή νέα ζωή, τήν ἀναστάσιμη, μέ τήν ἐλπίδα καί τή χαρά τοῦ μέλλοντός μας.
Χριστός ἀνέστη!
Νά ἀναστηθοῦμε καί ἐμεῖς μαζύ Του, νά ζήσωμε, νά ζοῦμε τήν δική Του ζωή, νά χαιρώμαστε καί νά προοδεύωμε πάντοτε, ἐμεῖς, ὁ Τόπος καί ὅλος ὁ λαός μας.
Μ αὐτόν τόν τρόπο, εὐχόμαστε καί ἐλπίζομε νά ξεπεράσωμε γρήγορα τίς πολυποίκιλες κρίσεις τῶν ἡμερῶν μας καί νά ἀκολουθήσωμε ἀναστάσιμη πορεία καί ζωή!

Μέ πατρικές εχές καί πολλήν ν Κυρί γάπηνΚρήτης Ερηναος

Δεν υπάρχουν σχόλια: